Forældrebestyrelse:

Du kan få indflydelse på dagligdagen i dit barns daginstitution gennem forældrebestyrelsen.

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af institutionen indenfor de mål og rammer borgerrepræsentationen har fastsat.

Forældrebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter og 2 repræsentanter fra de fastansatte medarbejdere i institutionen.

 

 Bestyrelsens opgaver:

  • fastlægge principper for institutionens virksomhed
  • godkende læreplan og årsplan
  • godkende institutionens budget og regnskab
  • indstille ved ansættelse af fast personale
  • indstille om at fastsætte institutionens åbningstid og holde lukkedage/ferielukning i institutionen.
  • Anvendelse af ikke budgetterede indtægter. Dette gælder alene ekstraordinære indtægter, som ikke normalt henhører til institutionens budget.

Forældrebestyrelsen må aldrig diskutere og behandle konkrete sager eller personsager. Det gælder både sager om det enkelte barn, den enkelte forælder og enkelte medarbejdere i institutionen

Der holdes bestyrelsesmøde ca. hver tredje måned.

Alle forældre kan stille forslag til dagsordenen, hvis forslaget er inden for bestyrelsens kompetence.

Suppleanterne deltager i alle møder, men har ikke stemmeret.

Udover møderne deltager bestyrelsen i planlægning af forskellige arrangementer for børn og voksne.

 

Personalets forventninger til bestyrelsen:

Et arbejdsfællesskab, hvor alle hver især viser interesse og er aktive i samarbejdet.

Vi ser samarbejdet, som meget givtigt, når det er gensidigt og respektfuldt.

Vi håber på anerkendende dialog i samarbejdet.

Respekt om personalets faglige viden.

Åbenhed og loyalitet - kritik skal komme på rette sted.

Synlighed overfor andre forældre.

Give en hjælpende hånd ved arrangementer.